דמי נאמן

השכר שזכאי נאמן הקרן לקבל. שכר הנאמן נקוב בתשקיף והוא נקבע בדרך כלל כאחוז מסוים מן הערך השנתי הממוצע של נכסי הקרן. תשלום זה נועד לכסות את הוצאות הנאמן על ביקורת חשבונות הקרן, שכר טרחת רואה חשבון וכו'.