דירקטור מקרב הציבור

בחוק החברות: תושב ישראל שאין לו זיקה כלכלית לחברה בה הוא מכהן כדירקטור או לתאגיד קשור לה ואין לו קשר מהותי להנהלה העסקית שלה או של תאגיד קשור לה.