דילול הון מניות

הגדלת מספר מניותיה של חברה בלי הגדלה מקבילה של נכסיה.