דיבידנד

1. חלק של רווחה נטוי, מתוך הרווחים הניתנים לחלוקה בחברה בע"מ שהוכרז על ידי מעצב המנהלים כעומד לחלוקה לבעלי המניות, שבידיהם, ולזכויותיהם בחברה.
2. תשלום המחולק לבעלי יחידות השתתפות בקרן נאמנות מתוך רווחי הקרן. 
ביוונית: חלוקה.