דו"ח יסוד

דו"ח המוגש לבעלי מניות של חברה ציבורית חדשה לפחות שבעה ימים לפני מועד האסיפה הכללית המכוננת.