גיליון בורסה

ביולוטינים מיוחדים שמפרסמת בורסה לניירות ערך ובהם המחירים השוטפים של ניירות הערך הנסחרים בה ופרטים אחרים המאפשרים לעמוד על פיהם על מגמות המחירים, מחזורים וכד' והמשמשים אינדיקטורים למגמות כלליות במשק.