גילון

שם של איגרת חוב ממשלתית בלתי צמודה המונפקת לתקופה של 30 חודש הנושאת ריבית משתנה על פי מחירי מלוות קצרי המועד של בנק ישראל.