גבול תנודה

הגבלות המוטלות על השינויים היומיים בשער כלפי מעלה או מטה בניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך, או על שינויים בשער כלפי מעלה או מטה על ידי בורסה לסחורות על מחירים עתידיים.