בקשה

כל פנייה, או הצעה, לרכוש דבר מה או להתקשר בצורה כלשהי בחוזה.