בעל מניה רגילה

מחזיק במניה רגילה של חברה שהדיבידנד שיקבל תלוי ברווחיותה של החברה, לאחר שישולם דיבידנד לבעלי מניות הבכורה.