בעל מניה

יחיד או תאגיד שהוא הבעלים החוקיים של מניה המייצגת בעלות על החברה שהנפיקה אותה.