בעל אופציה

מי שקנה אופציית רכש או כתב אופציית מכר וטרם מימש אותה.