בסיס רווחים

שיטה להערכה שווי כלכלי של חברות על פי הרווחים הצפויים להתקבל כתוצאה מהפעילות העסקית של החברה בשנים הבאות.