בסיס חלות

תשואה לפדיון של איגרת חוב המחושבת על ההנחה שהאיגרת תוחזק עד למועד הפדיון (החלות) שלה על ידי בעל האיגרת.