בלי שינוי

1. הוראה לקנות או למכור נייר ערך מסוים במחיר מוגדר, או בטוב יותר. (גם: הוראה בשער קבוע).
2. מצב בתום יום מסחר בנייר ערך מסוים המציין שלא חל שינוי בשערו.