בלי הכל

מכירה של ניירות ערך בלי הדיבידנד, הזכויות, האופציות או טובת הנאה אחרת הקשורה לנייר הערך.