בלי דיבידנד

מחיר מניה, או יחידת השתתפות בקרן נאמנות שבגינן מחולק דיבידנד, שאינו כולל את הדיבידנד במזומן שהוצהר עליו ושאותו יש לשלם במועד עתידי כלשהו לבעל המניה וזו שייכת למוכר.