ביצוע חלקי

1. ביצוע של חלק בלבד מהוראת מסחר בניירות ערך שנתן לקוח לברוקר שלו.
2. רכישה של ניירות ערך בחלקים על פי בקשת הלקוח.
3. במסחר הרב צדדי בבורסה של תל אביב: ביצוע הפקודות שלא אוזנו לפי היחס שבין מלוא ההיצע או הביקוש לבין הפקודות המאזנות.