בטיחות קרן

1. הנחה לגבי השקעה באיגרות חוב, כי המנפיק יעמוד בהתחייבותו לפרוע את הקרן במלואה במועד הפדיון הנקוב בה.
2. ההנחה לגבי שמירת ערכו של הכסף שהושקע במניות