בונוס

1. הטבה. דבר הניתן ללא תמורה ישירה מעל למה שמגיע על פי התנאים הנובעים מיחסים חוזיים.
2. הטבה הניתנת על ידי חברה לבעלי מניותיה בדרך של הנפקת מניות החברה ללא תמורה.
3. תגמול בשל הישגי העבר המוענק לעובדים, ולמנהלים, כגון תמריץ שנועד לגרום למאמץ להגדלת הרווחיות של הפירמה בעתיד.