אפיק צמוד

השקעה בבורסה לניירות ערך בנכסים פיננסיים, כגון איגרות חוב הצמודות למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין, כנגד אפיק לא צמוד.