אפיק ספקולטיבי

השקעה בבורסה לניירות ערך בנכסים פיננסיים הנתונים לתנודות חריפות בשערן, כנגד אפיק סולידי.