אפיק סולידי

אפיק השקעות בניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך שבהם הסיכון להפסד נמוך, אך אין גם סיכויים לרווחים יוצאי דופן. אלה הם נכסים פיננסיים שאינם נתונים לתנודות חריפות, כגון איגרות חוב, כנגד אפיק ספקולטיבי.