אפיק לא צמוד

השקעה בבורסה לניירות ערך בנכסים פיננסיים, כגון איגרות חוב, מניות וכד', שאינן צמודות למדד כלשהו והתשואה עליהן מתקבלת בצורת ריבית לא צמודה, או דיבידנד, כנגד אפיק צמוד.