אפיק השקעה

אחת הדרכים בהן יכול משקיע לרכוש נכסים פיננסיים, כגון: מניות, איגרות חוב, תעודות השתתפות, מקרקעין מסחריים, אופציות, מטבע חוץ, זהב וכד'.