אינפלציה 12 חודשים הקרובים

התחזית לשינוי במדד המחירים לצרכן בהתבסס על תחזית ועדת השקעות של כלל פיננסים בטוחה (מתעדכן אחת לשבוע).