איחוד הון (Capital Consolidation)

פעולה שעושה חברה שיש לה סוגים שונים של הון מניות - למיזוג הסוגים השונים, למניות בעלות ערך נקוב אחד, או סוג אחד.