איגרת חוב מיועדת (Designated Bond)

 1. איגרת חוב בלתי סחירה בבורסה שהוצאה לקופת גמל בלבד.
 2. כל איגרת חוב שהוצאה למטרה מיוחדת.