איגרת חוב בפארי (Bond Issued at Pari)

איגרת חוב שהונפקה ונמכרה בשערה הנקוב או בשערה המתואם.