איגרת חוב בניכיון (Discounted Bond)

איגרת חוב שערך השוק השוטף שלה - או שהיא נמכרה במקור - מתחת לערכה הנקוב.