איגרת חוב בניכיון ניכר (Deep Discount Bond)

איגרות חוב שבהן משולמת ריבית קטנה מאוד וההפרש בין ריבית זו לבין זו המשתלמת בשוק נובע מהניכיון שבו נמכרה האיגרת/