איגרת חוב ביינים (Yen Bond)

1. כללית: כל איגרת חוב המונפקת ביינים יפנים.
2. בבנקאות הבינלאומית: איגרות חוב ביינים שהונפקו מחוץ ליפן.