איגרת חוב בבטוחות בידי נאמן (Collateral Trust Bond)

איגרת חוב או שטר חוב המובטחים בביטחונות סחירים המופקדים בידי נאמן.