אחריות חתם (Underwriteres Liability)

1. אחריות המוטלת על חתם ניירות ערך על פי חוק, המתחייב כלפי הציבור כי כל הפרטים המופיעים בתשקיף הם מדויקים ונכונים, אין בו פרט מטעה ולא חסר פרט מהותי.
2. אחריות המתבטאת ברכישת ניירות הערך שהחתם קיבל על עצמו להפיצם בעבור עצמו אם לא ירכשו במסגרת ההצעה לציבור.