אורך חיים (Life Span)

התקופה שנותרה עד למועד הפדיון של איגרת חוב. (גם: תקופה לפדיון)