אופצית מכר בתוך הכסף (Put in the money)

מצב שבו מחיר המימוש גבוה ממחיר נכס הבסיס ולמחזיק האופציה מובטח ערך פנימי חיובי אם יממש את האופציה.