אופצית מטבע חוץ (Foreign Exchange Option)

חוזה המקנה למחזיק בו זכות לקנות או למכור בעתיד מטבע חוץ אחד כנגד מטבע חוץ אחר בסכום ובשער שנקבעו מראש, תמורת תשלום פרמיה.