אופציה לאיגרת חוב (Bond Option)

זכות המקנה אפשרות לקנות איגרות חוב בסכום, בזמן ובמחיר קבועים מראש.