אגרת הון (Capital fee)

אגרה המשולמת על ידי חברה בעלת הון מניות הנרשמת לפי פקודת החברות אצל רשת החברות.