אגרה (Charge, Fee)

תשלום שמטילה רשות מוסמכת על מקבל שירות כתנאי למתן אותו שירות או רשיון.