אג"ח

נייר ערך (ני"ע) המונפק על ידי ממשלה או חברה ומייצג הלוואה אשר מעניק רוכש האג"ח למנפיק, על בסיס תנאים שונים הנקבעים במועד הנפקת האג"ח (שיעור ריבית, סוג הצמדה, מועדי פירעון קרן ותשלומי ריבית, שעבודים וכו').