דברי הסבר ללקוחות עסקיים

cup

דברי הסבר ללקוחות עסקיים המצטרפים ללקוחות בנק ירושלים

עסק קטן על פי כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח- 2008, יכול להיות כל אחד מאלה:

1. תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו
2. תאגיד שמסר לבנק דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו אינו עולה על 5 מליון שקלים חדשים, הגדרתו כעסק קטן תהיה למשך שנה אחת שתחילתה ב-1 בחודש שלאחר מסירת  הדוח השנתי כאמור לבנק
3. יחיד שהוא עסק, ובלבד שלא מצא הבנק כי מחזור העסקים של אותו יחיד בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון ₪ . ככל ש היה לבנק יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של יחיד כאמור בשנה האחרונה עולה על 5 מיליון ₪, רשאי הוא לדרוש בכתב מאותו יחיד למסור דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי הבנק לסווגו כעסק שאינו עסק קטן, החל מה-1 בחודש שלאחר החודש העוקב למשלוח הדרישה.

עסק קטן לא ייחשב כל תאגיד שהוקם על פי דין, וכן חברה שכל בעלי המניות בה הם תאגידים שאינם "עסק קטן"

תאגיד המעוניין להציג אסמכתאות להיותו עסק קטן יכול לעשות זאת ע"י הצגת דו"ח שנתי המהווה אחד מאלה:

1.  דוח כספי שנתי.
2. דוח שנתי למס הכנסה.
3. דוח תקופתי למע"מ – ובלבד שיהיו רצופים ותקופתם המצטברת תהיה של שנה אחת לפחות.
4. אישור חתום בידי רואה חשבון.