דברי הסבר ללקוחות עסקיים

cup

דברי הסבר ללקוח המבקש לפתוח חשבון עו"ש למטרות עסק קטן בבנק ירושלים בע"מ

לידיעתך, יתכן ונתונים שנמסרו על ידך במסגרת התעניינותך בפתיחת חשבון לעסק קטן ישמרו במאגרי בנק ירושלים בע"מ.

עסק קטן על פי כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח- 2008, יכול להיות כל אחד מאלה:

  1. תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו.
  2. תאגיד שמסר לבנק דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו, אינו עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, סיווג התאגיד כעסק קטן יחל מה-1 בחודש העוקב לחודש שבו נמסר הדוח השנתי לבנק והתאגיד לא יידרש למסור דוח שנתי נוסף; היה לבנק יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של אותו תאגיד בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים, רשאי הוא לדרוש בכתב מאותו תאגיד למסור לו דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי הבנק לסווג את אותו תאגיד כעסק שאינו עסק קטן החל ב–1 בחודש השני שלאחר משלוח הדרישה;
  3. יחיד שהוא עסק, ובלבד שלא מצא הבנק כי מחזור העסקים של אותו יחיד בשנה האחרונה עולה על חמישה מיליון שקלים חדשים. היה לבנק יסוד סביר להניח כי מחזור העסקים של יחיד כאמור בשנה האחרונה עולה על 5 מיליון שקלים חדשים, רשאי הבנק לדרוש בכתב מאותו יחיד למסור דוח שנתי; לא נענתה דרישתו זו, רשאי הבנק לסווגו כעסק שאינו עסק קטן, החל מה-1 בחודש שלאחר החודש העוקב למשלוח הדרישה.
  4. על אף האמור בפסקאות (1) עד (3), לעניין חלקים 12 ו–13 לתוספת הראשונה של כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח- 2008, יראו כעסק קטן עסק של יחיד או של תאגיד שטרם חלפה שנה מיום תחילת פעילותו או התאגדותו, בהתאמה, או שמחזור הסליקה השנתי של עסקאות בכרטיסי חיוב שנעשית בעבורו על ידי הבנק אינו עולה על שלושה מיליון שקלים חדשים בשנה; לעניין פסקה זו, בדיקת מחזור הסליקה השנתי תיעשה על פי הנתונים המצויים בידי הבנק.

עסק קטן לא ייחשב כל תאגיד שהוקם על פי דין, וכן חברה שכל בעלי המניות בה הם תאגידים שאינם "עסק קטן"

תאגיד המעוניין להציג אסמכתאות להיותו עסק קטן יכול לעשות זאת ע"י הצגת דו"ח שנתי המהווה אחד מאלה:

1.  דוח כספי שנתי.
2. דוח שנתי למס הכנסה.
3. דוח תקופתי למע"מ – ובלבד שיהיו רצופים ותקופתם המצטברת תהיה של שנה אחת לפחות.
4. אישור חתום בידי רואה חשבון.

תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו יחשב כעסק קטן, עד תום שנה מיום התאגדותו. בתום השנה, יהפוך התאגיד הנ"ל ל"עסק גדול" באופן אוטומטי והעמלות שיגבו יהיו בהתאם לתעריפון עסק גדול, אלא אם מסר התאגיד לבנק את אחד מארבעת הדוחות השנתיים המעידים על היותו "עסק קטן".

לתשומת לב:

  • ככל שהחשבון יסווג כחשבון של עסק קטן (ככל  שהתקיים האמור להלן לצורך סיווגו  ככזה),  העמלות שייגבו בו יהיו בהתאם לתעריפון יחיד ועסק קטן.
  • חשבון משותף של "יחיד" ו"עסק קטן" ייחשב לחשבון "עסק קטן", לצורך גביית עמלות.
  • חשבון משותף של "עסק קטן" ו-"עסק גדול" ייחשב כחשבון "עסק גדול", לצורך גביית עמלות.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות