משמורת ניירות ערך מחוץ לישראל

בנק ירושלים פועל עבור לקוחותיו בניירות ערך, במט"ח ובנגזרים, חלקם נסחרים בבורסות השונות וחלקם בעסקאות OTC (מעבר לדלפק, over the counter) באמצעות גופים פיננסיים שונים, המחזיקים עבור הבנק את ניירות הערך והמזומן במטבעות שונים במשמורת ("קסטודיאן"), כמפורט להלן:​

פעילות / סוג נייר הערך הקסטודיאן
מניות, אג"ח חו"ל, נגזרים Interactive Brokers​
אג"ח חו"ל ​ EuroClear​
מניות, אג"ח​ Merrill Lynch​

 

בפעילותו זו משמש בנק ירושלים כמתווך הבוחר את ה"קסטודיאן צד ג'" עבור לקוחותיו. במסגרת פעילות זו פועל הבנק בשקידה, תוך שמירה על זכויות לקוחותיו והקפדה על חובות הזהירות והאמון שהוא חב כלפי לקוחותיו.


העקרונות על פיהם ממלא בנק ירושלים חובות אלו:

  • לבנק ירושלים מדיניות סדורה לעניין בחירה והתקשרות עם קסטודיאן צד ג'. המדיניות מפרטת קריטריונים לבחירת קסטודיאן צד ג' ותנאים להתקשרות עמו, שכוללים, בין היתר, התייחסות לחוסנו הפיננסי, יכולתו לספק שירות ברמה התואמת את דרישות הבנק, הסדרי אחריות משפטית בין הבנק לבין הקסטודיאן, הרגולציה החלה על הקסטודיאן במדינות שבהן הוא פועל עבור בנק ירושלים ועוד.
  • בנק ירושלים מבצע מעקב אחר פעילות הקסטודיאן צד ג' על פי מתודולוגיה המוסדרת במדיניות הבנק הכוללת בחינה שוטפת של איתנותו הפיננסית, בחינה של מידע שוטף המתפרסם לגביו ורלוונטי לפעילותו עבור בנק ירושלים ועוד. תוצאות מעקב זה מובאות בפני דירקטוריון הבנק מדי שנה לבחינה.
  • בנק ירושלים מבצע בקרה שוטפת על פעילותו התפעולית מול הקסטודיאן צד ג' הכוללת, בין השאר, התאמות שוטפות של יתרות בני"ע ובמט"ח.
  • בנק ירושלים ממנה רואה חשבון בלתי תלוי העורך, אחת לשנה, ביקורת על פעילות הבנק והגופים המשמשים קסטודיאן צד ג', בוחן את הבקרה שמבצע הבנק על הפעילות ומגיש דו"ח על ממצאיו לדירקטוריון הבנק.
  • הבנק עשוי לבחון קריטריונים שונים ו/או נוספים, במקום או בתוספת לאמור לעיל ומתודולוגיית המעקב עשויה לכלול היבטים אחרים ו/או נוספים במקום או בתוספת לאמור לעיל, והכל בהתאם לצרכים, מאפיינים והנסיבות שיידרשו בקשר לקסטודיאן צד ג' כלשהו וסוג הפעילות שהוא נדרש לה.
  • המידע לעיל, לרבות זהות הקסטודיאן צד ג' עשוי להשתנות בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי של בנק ירושלים ובכפוף להוראות הדין. בנוסף, יובהר כי קסטודיאן צד ג' עשוי לפעול באמצעות תת-קסטודיאן.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות