האסטרטגיה העסקית ויעדי הבנק

לבנק תוכנית אסטרטגית אשר במרכזה צמיחה קמעונאית מבוקרת תוך מיקוד בפעילות קמעונאית מתמחה במשכנתאות והמשך פיתוח האשראי הצרכני.

התוכנית גובשה תוך התייחסות למכלול השינויים בסביבה העסקית והתחרותית בה הבנק פועל, אשר משופעת משינויים בהרגלי הצרכן, שינוים טכנולוגים מואצים, שינויים רגולטורים ורפורמות מבניות מתוכננות. הבנק התאים את התוכנית האסטרטגית לשינויים אלה ורואה בהם אתגר לצד הזדמנות לפיתוח אפשרויות עסקיות חדשות. על פי התוכנית הבנק שומר על פרופיל סיכון נמוך הבא לידי ביטוי ביחס הלימות הון, יחס נזילות ורמת מינוף מעל למינימום הרגולטורי הנדרש לצד גיוון הלקוחות ומקורות ההכנסה המימוניים והתפעולים. התוכנית מאזנת בין שיקולי תשואה לסיכון ותביא לשמירה על יציבותו וחוסנו של הבנק, השגת רווחיות נאותה וצמיחה מדודה, וכל זאת תוך השאת ערך לבעלי העניין.

לצורך הגשמת יעדי התוכנית פועל הבנק במספר מישורים כדלהלן:

  • הרחבת פעילותו של הבנק בתחום האשראי לדיור אשר עומדת בליבת העסקים של הבנק. הבנק רואה באשראי לדיור את מנוע ההכנסה העיקרי שלו ובהתאם לכך ימשיך להשקיע מאמצים בפיתוח ובהרחבת הפעילות.
  • בתחום האשראי הצרכני, ממשיך הבנק את המהלך אשר החל בשנת 2010, למתן אשראי צרכני ללקוחות הבנק וללקוחות חדשים. היקף הפעילות בתחום זה ממשיך לגדול תוך שיפור באיכות חיתום האשראי ובהנגשת תהליך החיתום באמצעים דיגיטליים ללקוחות כל הבנקים.
  • הרחבת הפעילות והעמקת ההתמחות של הבנק בתחומי ניירות ערך, תוך מינוף היכולות המקצועיות. הבנק ימשיך להציע שירותים באיכות גבוהה והצעת ערך פיננסית טובה ומשמעותית ללקוחות קמעונאיים קטנים ויפעל בשנים הקרובות להרחבת בסיס הלקוחות שלו.
  • הבנק פועל ליישום מדיניות בתחום מתן אשראי למימון פרויקטים ונדל"ן למגורים במסגרת ליווי סגור, בדגש על פוטנציאל צמיחה וללא עלייה ברמת הסיכון הקיימת. לצורך כך, פועל הבנק ליצירת שיתופי פעולה בין הבנק לבין חברות ביטוח וגופים מוסדיים אחרים לשם מתן אשראי לליווי פרוייקטים והנפקת בטוחות לפי חוק מכר וערבויות אחרות. אסטרטגיה זו מאפשרת לבנק להגדיל את התשואה להון הנובעת מפעילות זו תוך הקטנת הסיכון ולהשתמש במומחיות שנצברה לניהול פרויקטים בהיקפים גדולים.
  • הבנק חותר לשיפור יחס היעילות התפעולי, תוך קיום בסיס עלויות צר ומיטבי כחלק מהתרבות הארגונית של הבנק.
  • המשך השקעה ביכולות המחשוב של הבנק, לצד שימוש באמצעים טכנולוגיים בכדי לאפשר תקשורת רב ערוצית עם הלקוח, תוך דגש על חווית הלקוח.
  • הבנק פועל להרחבת ערוצי המכירה הדיגיטליים, תוך גישה לקהלים שאינם בסביבת הלקוחות הנוכחית שלו. הבנק ימשיך לפעול להקטנת התלות בפעילות הסניפים באמצעות שכלול היכולות למכירת פתרונות בנקאיים באופן דיגיטלי מלא ללא הגעה לסניף. בהתאם לכך במחצית הראשונה של 2016 השיק הבנק מודול לפתיחת חשבון למתן אשראי ופיקדון באמצעות המובייל.

 

מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

לידיעתך, באתר זה נעשה שימוש בקבצי Cookies כדי לספק לך חווית גלישה טובה יותר.
למידע נוסף ניתן לעיין במדיניות הפרטיות