X

תנאים משפטיים

בנק ירושלים בע"מ (להלן: "הבנק") מאפשר למשתמשים גלישה באתר האינטרנט שלו (להלן: "האתר") בכפוף לתנאים המפורטים להלן, ובכפוף לכל מסמך ו/או הסכם עליו חתם המשתמש, לרבות מסמכי "בקשה לפתיחת חשבון" ו "הסכם לפתיחת חשבון" ו/או "בקשה לקבלת מידע ומתן הוראות שלא בכתב". הגלישה והשימוש באתר מהווים הסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים בו והתחייבויותיו לפעול לפיהם.

 1. כל מידע המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של הבנק.
 2. הסימנים המופיעים באתר הם סימני מסחר קנייניים של הבנק ואין לעשות בהם כל שימוש שיש בו כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה.
 3. התוכן באתר נכון לזמן כפי שמצוין בו מדי יום. במקומות בהם מופיע מידע לרבות נתונים ויתרות, נכונותו תקפה לתאריך המופיע בסמוך אליו. אין להסתמך באופן בלעדי על המידע המופיע באתר. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע הרשום בספרי הבנק או בפרסומים רשמיים, יגבר המידע הרשום בספרי הבנק  ו/או בפרסומים הרשמיים, לפי העניין.
 4. השירות ניתן לבעל חשבון/ מורשה חתימה בחשבון/ מיופה כוח בחשבון, בהתאם למסמכים עליהם חתם המורשה לפעול או לצפות בחשבון.
 5. המידע באתר כפוף לשינויים שהבנק רשאי להחליט עליהם מעת לעת, לרבות ביטול או שינוי בתוכניות/ בשירותים/ במוצרים המופיעים באתר זה, ללא מתן הודעה מוקדמת ואף לפני עדכונם באתר וכן לשינויים על פי הוראות כל דין. באחריות המשתמש להקפיד ולעקוב אחר שינויים אלה.
 6.  אין לערוך שינויים, ואין להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה או השירותים שמקורם באתר זה.
 7. אין באמור באתר כדי להציע, לשדל או לייעץ ואין באמור כדי להחליף ייעוץ השקעות מקצועי המותאם למבקש באופן אישי. באתר זה עשויים להופיע פרסומים אודות על פיקדונות מובנים. לגבי אלו, הבנק עוסק בשיווק השקעות ובעל זיקה אליהם ויש לו אינטרס כלכלי בשיווקם. אי לכך, ייתכן שתינתן להם עדיפות על פני מוצרים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוחות. עוד מובהר, כי פיקדונות מובנים, מוגדרים עסקה הכרוכה הסיכון מיוחד.
 8. האמור באתר אינו מהווה הצעה לכריתת הסכם כלשהו. רק מסמך שאושר על ידי הבנק יחייב את הבנק.
 9. באתר זה עשויים להופיע פרסומים סובייקטיביים הכוללים התייחסות לגורמים או שירותים שאינם בהכרח משקפים את דעת הבנק, אלא את דעותיו האישיות של הכותב. 
 10. הבנק שומר לעצמו את הזכות לבחון כל בקשה המתקבלת אצלו ולהחליט על פי שיקול דעתו הבלעדי על תנאי מתן האשראי או כל שירות אחר, ככל שיינתן, בכפוף להוראות הדין והרגולציה.
 11. ההסבר המופיע באתר לגבי שירותי הבנק ו/או התנאים לקבלת אשראי הינו הסבר חלקי בלבד ואין בו כדי להחליף עיון במסמכי הבנק. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים לשירות המבוקש, יש לפנות לנציגי הבנק בסניפי הבנק ואו למוקד הבנק בטלפון 5725*.
 12. על אף מאמצי הבנק להימנע מכך, ייתכנו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו' באתר.  במקרים כאלו הבנק  לא יהיה אחראי לנזק שיגרם, ככל שיגרם.
 13. הבנק אינו אחראי לנזק שעלול להיגרם עקב פגם או תקלה או תפעול שגוי של התוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.
 14. רק הודעה מטעם הבנק תהווה אסמכתא לביצוע פעולות באתר או למצב בחשבון.
 15. כל מערכת ממוחשבת וסביבת אינטרנט חשופה לתקלות ולסיכונים הטבועים במערכות מחשוב וברשת האינטרנט. בנק ירושלים עושה ככל יכולתו להקטין את מספר התקלות ולאפשר ללקוחותיו שימוש שוטף באתר בהתאם לצורכיהם.  באחריות המשתמש באתר לקרא וליישם את המלצות אבטחת המידעעם זאת, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים. לפיכך, הבנק יהיה פטור מאחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה כלשהם ו/או לשיבוש במידע המוצג במערכות, העלולים להיגרם ללקוח כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן השירותים בקווי תקשורת, ו/או משיבושים ותקלות אחרות בקווי התקשורת, ו/או שיבושים בפעולת האתר, זמינותו ו/או בזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, ו/או משיבושים במידע ו/או בנתונים ו/או בהעברת ו/או בקליטת הוראות הביצוע, כתוצאה מתקלות הנובעות מקווי תקשורת או תקלות אחרות.
 16. אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים ע"י הבנק, אלא בידי גורמים אחרים שאינם קשורים לבנק. במקרים אלו הבנק לא יישא באחריות לתכנים המופיעים בהם.
 17. על המשתמש באתר מוטלת האחריות לגרום לכך שווירוסים לא יחדרו למערכת בה הוא עושה שימוש, והבנק פוטר עצמו מכל אחריות לכך. כמו כן, על המשתמש לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמה ושם המשתמש המאפשרים לו גישה למערכת.
 18. באתר קיימת אפשרות להורדת תוכנות. הבנק אינו אחראי לנזק כלשהו שעלול להיגרם עקב הורדת תוכנות כאמור ו/או עקב שימוש בכל תוכנה שהורדה מהאתר. באחריות המשתמש לוודא כי קיימת אצלו הגנה מפני וירוסים.
 19. על המידע המצוי באתר והשימוש בו חלים דיני מדינת ישראל. יתכן שהשימוש במידע, הסתמכות עליו ופעולה לפיו, עלולה להיות מוגבלת או אסורה במדינות אחרות. באחריות המשתמש באתר לבדוק טרם ביצוע פעולה כלשהי את הדין החל במקומות אחרים בכל מקרה.
 20. תנאי השירות:
  1. ניתן יהיה לקבל מידע על היתרות והתנועות בחשבונות שיצורפו לשירות זה.
  2. עבור השירות ישולמו לבנק דמי שימוש כמפורט בתעריפון הבנק שיעודכן מעת לעת באמצעות חיוב החשבון.
  3. לצורך קבלת השירותים יקבל המשתמש סיסמה בלעדית (PASSWORD) (להלן: "הסיסמה") ושם משתמש ייחודי (להלן: "שם המשתמש"). הסיסמה ושם המשתמש יאפשרו ללקוח גישה למערכת.
  4. לבנק אין יכולת פיקוח על הגורם שמזין את סיסמת המשתמש. המשתמש מתחייב לשמור על סודיות הפרטים ועל שימוש בשירות זה בעצמו.  
  5. המידע הניתן במסגרת שירות זה מותאם למידע הקיים בסניף הבנק ומתייחס ליום העסקים הקודם, כשהיתרות והתנועות המופיעות בחשבון אינן כוללות פעולות ו/או הוראות שבוצעו ביום העסקים הנוכחי.
  6. י​ש לשנות את הסיסמא בתדירות הנקבעת מעת לעת על ידי הבנק. אי שינוי סיסמא כאמור עשוי לגרום לחסימת המערכת בפני המשתמש.

 21. שמירת מידע:​ באתר עשויות לפעול תוכנות המנתחות את פעילות המשתמש לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכי המשתמש. המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגרי המידע של הבנק ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד. נתן לראות הנחיות להתמודדות עם סיכונים בדפי אבטחת המידע של השירותים הרלבנטיים.
 22. על השימוש באתר וכל הנובע ממנו יחולו דיני מדינת ישראל.
 23. אנו זמינים לך בכל שאלה בטלפון מספר 5727*.
 24. האמור נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לנשים וגברים כאחד. 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאחריות המוטלת על המשתמש או על הבנק בקשר לשימוש באתר האינטרנט.


בנק ירושלים לשירותך

מלא פרטים ובנקאי יחזור אליך
פרטיך ישמרו וישמשו לצורך חזרה אליך.
בנק ירושלים לשירותך 5727*
פסקי דין פסקי דין