נספח ו – הודעת עדכון לקוחות בדבר הסכם הפשרה

(ע"פ סעיף 5.1 להסכם הפשרה)

  1. במסגרת הסכם פשרה שהושג בבקשות לאישור תובענות ייצוגיות הוסכם, כי הבנקים החתומים על מודעה זו יפעלו למחיקת משכונות ומשכנתאות שנרשמו לאחר יום 23.6.1994 ועד ליום 29.1.2017 אשר החיובים שלשמם נרשמו נפרעו בהתאם לסעיף 9א לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות הפיקוח על הבנקים.
    ככל שהבנקים יאתרו משכנתאות ומשכונות רשומים בגין חיובים שנפרעו, הבנקים יפעלו למחיקתם ללא צורך בפניה מצד הלקוחות אל הבנקים.
  2. בכל הנוגע להלוואות שיפרעו בהתאם לסעיף 9א לחוק הבנקאות ולאחר יום 29.1.2017 הבנקים מתחייבים לפעול ככל הנדרש לצורך ביטול המשכנתאות והמשכונות שנרשמו לטובתם להבטחת הלוואות אלה (ובכלל זה גם שליחת מסמכי ביטול שעבודים לרשם המשכונות ו/או ללשכת רישום המקרקעין, ככל שיידרש), ולוודא שאכן יינקטו על ידם פעולות לצורך מחיקתם, בהתאם לעמדת הפיקוח על הבנקים שהוגשה לבית המשפט במסגרת הדיון בבקשות לאישור תובענות כייצוגיות. כל זאת, עד לחקיקת התיקון לסעיף 9א לחוק הבנקאות. מן המועד בו ייכנס התיקון לתוקף, ינהגו הבנקים בהתאם להוראותיו.
  3. במסגרת הסכם הפשרה, הבנקים התחייבו כי החל מיום 29.1.2017 כל משכון שיירשם לטובת הבנק ברשם המשכונות, יירשם לתקופה שלא תעלה על 45 שנים, או עד 20 שנים לאחר תום תקופת החיוב שהובטח על ידי המשכון, הכל לפי בחירת הבנק ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
    למען הסר ספק, פתח הבנק בהליכי מימוש משכון בתוך תקופת הרישום האמורה לעיל, לא תישמע טענת הלקוח כי המשכון פקע לאחר תחילת הליכי המימוש כאמור.
  4. בנקים אשר בהם הלקוח חתום על הסכם "מסגרת הלוואה" או " מסגרת אשראי" או "מסגרת משכנתא" כאשר הסכמים אלו נחתמו למטרת קבלת הלוואה לדיור כהגדרתה בנוהל בנקאי תקין 451, התחייבו כי ייעשה שימוש במשכנתא או במשכון הקיימים רק עד 6 חודשים מיום סילוק כלל החיובים שהובטחו באמצעותם. לאחר מכן יפעל הבנק למחיקת שעבוד כאמור, אלא אם ביקש הלקוח בכתב, מעבר לאמור בהסכם ההלוואה ושלא במעמד נטילת ההלוואה, להותיר את המסגרת על כנה ונענה בחיוב. להסרת ספק, הוראות סעיף זה לא יחולו במקרים שבהם שועבד הנכס בגין הלוואת מסגרת ו/או מסגרת אשראי עבור פעילות עסקית/מסחרית או פעילות שוטפת אחרת של הלקוח (כגון: רכישת ני"ע, מסגרת אשראי לטובת פעילות עסקית/מסחרית ועוד).
  5. ועוד, במקרה שלקוח גורר את המשכנתא או המשכון לנכס אחר, הבנק יאפשר מחיקה של המשכנתה או המשכון הקיימים. לשם כך התחייבו הבנקים למסור את כל המסמכים הנדרשים לצורך מחיקת השעבוד כאמור, ללקוח או למי מטעמו, וכן טופס הסבר אשר יפנה למרשם הרלבנטי.