אישור בקשת הסתלקות מתוגמלת מתובענה ייצוגית

ביום 26.11.2017 אישרה כב' השופטת דפנה בלטמן-קדראי מבית המשפט המחוזי מרכז- לוד, את בקשת ההסתלקות המוסכמת מבקשה לאישור תובענה ייצוגית על כל הנובע מכך, לאור הסכמה אליה הגיעו הצדדים. בקשת האישור נסובה סביב הטענה שבנק ירושלים גובה מלקוחותיו דמי ניהול פיקדון ניירות ערך בשל ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה (בין אם נמחקו מהמסחר בבורסה ובין אם מעולם לא נרשמו למחסר בבורסה), וזאת בניגוד לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), תשמ"א- 1981, ולהוראות פרק 4 לתוספת שבכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), תשס"ח – 2008, ולתעריפון הבנק יחד/ עסק קטן. לאחר הגשת בקשת האישור ובטרם הוגשה תגובת הבנק, הוגשה הבקשה להסתלקות מתוגמלת נשוא החלטה זו. מהבקשה שהוגשה עולה כי מדיניות הבנק היא שלא לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם סחירים בבורסה. מבירור שערך הבנק לגבי התקופה שצוינה, עלה כי אכן אירעו מספר מקרים חריגים בהם גבה הבנק בשוגג דמי ניהול עבור ני"ע אלו, וזאת בשל תקלה מיחשובית שטופלה כראוי לאחר בקשת האישור. בשים לב לטענות שעלו, להפסקת גביית היתר, הפעולות שננקטו על ידי בנק ירושלים למניעת הישנות הגביה והחזרת הגביה העודפת בדרך של תרומה, הבקשה כאמור, התקבלה.

 

לחץ כאן לצפייה בפסק הדין המלא >