מילוןמונחים

 • קניית יתרה

  מצב הקורה כאשר הוראה של בעל מניות לקנות עולה על הוראות המכירה שלו המצטברות

 • קרן ביצוע

  קרן נאמנות שמדיניות ההשקעה שלה אגרסיבית

 • קרן נאמנות

  השקעה משותפת בתיק השקעות בני"ע לצורך הפקת רווח משותף מהחזקתו ומהפעילות במסגרתו. החזקת תיק ההשקעות ופעילות ההשקעות במסגרתו מבוססים על הסכם נאמנות בין מנהל הקרן לבין הנאמן, אשר פרטיו מפורסמים באמצעות תשקיף.

 • קרן נאמנות מעורבת טהורה

  קרן המשקיעה במספר אופייני השקעה - באיגרות חוב, במניות ובנכסי השקעה צמודים למטבע חוץ

 • רווח המרה

  סכום הנוסף לקרן של איגרת חוב שהוצמדה למטבע חוץ הנובע משינויים בערכו של מטבע החוץ

 • רווח להלכה

  רווח חשבונאי המחושב על השקעה בנייר ערך שבו נלקח בחשבון ערכה של ההשקעה בשוק לעומת מחיר הרכישה שלה, אך הרווח לא ממומש בפועל. (גם: רווח על הנייר). 

 • רווח למניה

  יחס המציין את החלק היחסי של מניה רגילה ברווח הנקי שנתי, לאחר מס, של החברה שהנפיקה את המניה. 

 • רוס

  השינוי במחיר האופציה כתוצאה משינוי של אחוז אחד בשער הריבית

 • ריבית מצטברת

  ריבית בשל איגרת חוב אשר אינה משולמת באופן שוטף, אלא משולמת מדי פעם, בעבור שנים אחדות

 • ריבית נומינלית

  1. הריבית שנקבעה לאיגרת חוב לתקופה מוגדרת שאינה לוקחת בחשבון שינויים בערך הכסף, כנגד ריבית ריאלית.

  2. סכום הריבית המופיע על איגרת חוב שאינה לוקחת בחשבון תשלומים נוספים שיש לשלם, או לקבל, כנגד ריבית אפקטיבית