מילוןמונחים

 • נאמן קרן

  מי שנתמנה על פי החוק להחזיק בנכסי קרן נאמנות בשביל בעלי יחידות ההשתתפות לפי הסכם הנאמנות או תקנות הקרן ולפקח על ביצוע מדיניות ההשקעה ומילוי הוראות הסכם הנאמנות על ידי מנהל הקרן. 

 • נאסד"ק

  ראשי תיבות של NATIONAL ASSOCIATION OF SECURITIES DEALERS AUTOMTED QUOTATIONS המהווה שיטה ממוחשבת למסחר בניירות ערך במסגרת המסחר מעבר לדלפק בארה"ב. המערכת היא מעין לוח מודעות מרכזי למניות דלות סחירות שאין להם עושי שוק ולכן פער המחירים בין מחיר מכירה למחיר קניה יכול להיות גבוה מאוד. 

 • נגזרים פיננסים

  נכס שמייצג בעלות או תביעה לתקבולים מנכס פיננסי אחר ולא ישירות מהמנפיק. לדוגמה, אופציה.

 • נוטל סיכונים

  אדם הנוטל ברצון הזדמנויות עסקיות ומחפש בצורה אגרסיבית מצבים שבהם יש הזדמנות לתגמול משמעותי כנגד הסיכון. (גם: אוהב סיכונים). 

 • נזילות גבוהה

  ניירות ערך ומסמכים פיננסיים אחרים שניתן להפוך אותם בקלות וללא הפסד ממשי למזומנים. 

 • נזילות נייר ערך

  היכולת להפוך נייר ערך למזומנים בקלות וללא הפסד ממשי, התלוי הן בסחירותו והן ברוחב השוק. 

 • נייר ערך

  1. מושב הכולל מניות, איגרות חוב, יחידות השתתפות בקרן נאמנות, מלוות מדינה, שטרי הון, שטרי התחייבות, כתבי אופציה, איגרות חוב אופציה, שטרי הון אופציה, ושטרי התחייבות אופציה.

  2. בחוק: תעודות המונפקות בסדרות על ידי חברה, אגודה שיתופית או חברות השתתפות בהם או תביעה מהם, לרבות תעודות השתתפות של קרן להשקעות משותפות בנאמנות ותעודות המקנות זכות לרכש נייר ערך, ולמעט ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה או על פי חוק מיוחד.

  3. בחוק הפיקוח על המטבע: מסמך המקנה זכות בתאגיד, מסמך המקנה זכות לתביעה מתאגיד, התחייבות לתשלום שהוצאה מטעם מדינה או מוסד שלטוני אחר, זכות לכל אחד מאלה או מסמך המעיד על זכויות כאמור. SECURITIES

 • נייר ערך איכותי

  ניירות ערך שיש לגביהם בטחון גבוה לגבי ערכן והתשואה הצפויה מהן. 

 • נייר ערך בינלאומי

  ניירות ערך אותם ניתן לקנות ולמכור במספר מדינות שונות, במחיר שהוא דומה פחות או יותר.

 • נייר ערך ישראלי

  1. בהיתר פיקוח על המטבע: נייר ערך שאינו נייר ערך חוץ.

  2. בחוק למימון מבצע שלום הגליל: נייר ערך הרשום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב או נסחר בה, ותעודה המקנה זכות לרכוש נייר ערך כאמור והרשומה או נסחרת בבורסה הישראלית, וכן תעודות השתתפות ותעודה המקנה זכות לרכוש יחידה