מילוןמונחים

 • ויסות מניות הבנקים

  שם כללי לחלק של הבורסה לניירות ערך שבו נעשה המסחר במניות. זירה זו מתחלקת לזירות משנה על פי צורת ניהול המסחר במניות, (משתנים, מר"ץ וכד')

 • זירת איגרות חוב

  סדרת התשלומים הצפויה להתקבל מהשקעה באיגרות חוב במשך תקופה מסוימת, בדרך כלל בתקופת קיומה של ההשקעה.

 • זכויות

  מי שנתקבל לבורסה פעילה לניירות ערך ויכול לקנות ולמכור ניירות ערך באותה בורסה, על פי תנאי הקבלה וכללי הפעילות הקבועים בתקנון הבורסה

 • זכות הצבעה

  אדם שדירקטוריון המסלקה אישר קבלתו כחבר והוא מקיים את הדרישות לחברות בבורסה ואת התנאים הקבועים בתקנות המסלקה ודרישות הדירקטוריון.

 • חברה אם

  חברה שהוקמה על פי חוק החברות הממשלתיות, ואשר לפיו זוהי חברה שיותר ממחצית כוח ההצבעה באסיפותיה הכלליות, הם בידי המדינה, או בידי המדינה יחד עם חברה ממשלתית או חברה בת ממשלתית

 • חברה לאחזקות

  חברה שעיסוקה העיקרי הוא רכישת מניות בחברות אחרות וקיום פיקוח, או שליטה, עליהן.

 • חברה נלווה

  חברה שמניותיה מוחזקות על ידי הציבור הרחב באמצעות רישום המניות למסחר בבורסה לניירות ערך, ולציבור הרחב יש חלק בבעלות עליהן

 • חדר דוודים

  פירמה הדוחפת מכירה של מניות מפוקפקות באמצעות

 • חוזה אופציה

  הסכם הנסחר בבורסות לניירות ערך. הסכם בין כותב אופציה למניה הנסחרת בבורסה (מוכר) לבין מחזיק

 • חוזה אחורי

  חוזה הנסחר בשוק החוזים העתידיים שלא יפוגו בקרוב